Menu
Panel użytkownika

Nazwa użytkownika:

Hasło:Wykaz publikacji i cytowań w bazie Google Scholar

Jaroszyński J.W., Sukiennik K., (współautor) (2016): „Budowanie relacji z klientami w przedsiębiorstwach internetowych", W: „Integracja-Dezintegracja-Entropia. Wyzwania dla zarządzania przedsiębiorstwem", Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016, s.65-73.


Jaroszyński J.W., (2015): „Międzynarodowe łańcuchy dostaw w pryzmacie strategii glokalizacji a rola małych i średnich przedsiębiorstw", Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015, s.49-58.


Jaroszyński J.W., Konopka M., (współautor) (2015): „Rola znaków towarowych we współczesnych strategiach konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce", W: „Współczesne instrumenty innowacji - Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych", Prace Naukowe WSZiP w Wałbrzychu, Tom 36, Wałbrzych 2015, s.537-550.


Jaroszyński J.W., (2015): „Controlling logistyki jako wsparcie działalności biznesowej" W: „Logistyka wyzwaniem przyszłości", pod red. Krystyny Kowalskiej, Pawła Sobczaka, Prace naukowe WSB w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górniacza 2015, s.117-128. 

 


Jaroszyński J.W., Chłąd M., (współautor) (2015): Koncepcje logistyki miejskiej w aspekcie zrównoważonego rozwoju", Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s.164-171. 


Jaroszyński J.W., Chłąd M. (współautor) (2015): Zarządzanie efektywnością w jednostkach samorządu terytorialnego - gmina", Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie Nr 20., Częstochowa 2015, s.7-16.

Dostęp internetowy


Jaroszyński J.W., Dolniak R., Werner R. (współautor) (2014): Rozdział 10 „Logistyczne aspekty zarządzania jednostką szpitalną" W: "Komplementarność koncepcji zarządzania i logistyki - Metody zarządzania a logistyka w przykładach" Tom II, Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Częstochowa 2014, s.99-107.

Jaroszyński J.W., Chłąd M. (współautor) (2013): „Controlling logistics in the supply chain", Advanced Logistic Systems, University of Miskolc, Vol.7, No.2, s.19-26.

Jaroszyński J.W. (2012): „Supply chains of humanitarian aid in context of dilemmas connected with application of selected concepts applied to business supply chains management", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s.114-127.

Jaroszyński J.W., Płaczek E. (współautor) (2012): „Rola logistyki w organizowaniu imprez masowych", "Logistyka" 1/2012, CD2.

Jaroszyński J.W. (2011): „Zarządzanie kryzysowe a logistyka”, Praca zbiorowa pod red. Jacka Szołtyska, Beaty Detyny, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2011, s.185-193.

Jaroszyński J.W. (2011): „Zarządzanie logistyczne w akcjach humanitarnych”, Praca zbiorowa pod red. Jacka Szołtyska, Beaty Detyny, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2011, s.195-201.

Jaroszyński J.W. (2011): „Integracyjne funkcje logistyki w prowadzeniu akcji humanitarnych”, Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie 13/2011, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2011, s.179-186.

Jaroszyński J.W. (2010): „Logistics in organizing aid action”, Publikacja z międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej „Менеджмент и логистика – перспективные направления развития экономики”, Odessa 25-28 październik 2010.


Jaroszyński J.W. (2010): „Przepływy informacyjno-materiałowe w wirtualnych łańcuchach pomocy humanitarnej”, „Logistyka” 6/2010, s.24-27.


Jaroszyński J.W., Jonkis A. (współautor) (2010): „Optymalizacja systemu transportu odpadów komunalnych, Publikacja z II Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów – Systemy zbiórki odpadów”, 26-27 marca 2010, Abrys, Poznań 2010, s.115-122.


Jaroszyński J.W. (2010): „Sposoby organizacji towarowego transportu miejskiego”, Praca zbiorowa pod red. Jacka Szołtyska, Mariusza Jedlińskiego, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2010, s.41-52.


Jaroszyński J.W., Szołtysek J., (2009): „Decyzje logistyczne w przedsiębiorstwie – przykłady i zadania”, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2009, stron 132.


Jaroszyński J., Szołtysek J., (współautor) (2009): „Telematyka transportowa w sterowaniu przepływami ładunków na terenie miasta”, „Gospodarka materiałowa i logistyka” 4/2009, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s.11-16.


Jaroszyński J., (2009): „Gliwice wobec stosowania koncepcji logistycznych w obszarze transportu, w: Funkcjonowanie systemów logistycznych”, Tom II, pod red. Jacka Jaworskiego, Adama Mytlewskiego, Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Gdańsk 2009, s.191-198.


Jaroszyński J., Jonkis A. (współautor) (2008): „Outsourcing logistyczny”, „Logistyka” 6/2008 w: Koncepcje i strategie logistyczne, s.7-10.